top of page
nettbutikk
brand-good-sports-white_2x.png
brand-good-company-black.png

Som leietaker av utstyr
har du både rettigheter og ansvar. Les våre kontraktsvilkår ved leie.

Vi er opptatt av å ivareta dine forbrukerrettigheter. Her kan du lese våre kontraktsvilkår ved leie.

Kontraktsvilkår ved leie av utstyr

 

1.Generell Informasjon

Good Sports AS, heretter kalt Utleier, er en nettbasert utleie- og abonnementstjeneste som tilrettelegger for at brukere skal kunne leie objekter. Tjenesten kan kun brukes i samsvar med disse vilkårene.
 

Ved å opprette en profil og legge inn en bestilling, godtar Leietaker disse vilkårene, og bekrefter at vedkommende er over 18 år, og har som formål å leie varen(e) som Leietaker har lagt inn bestilling på. Leietaker samtykker i å motta kommunikasjon fra Utleier, inkludert e-post, tekstmeldinger og lignende. Alle varer som tilbys på Utleiers nettsider, er Utleiers eiendom.

 

2. Leie

Minste leieperiode av varen(e) er beskrevet som 30 dager og er løpende til Leietaker eller Utleier sier opp avtalen.

 

Pris for leie av varen er oppgitt per måned og inkluderer merverdiavgift. Når Leietaker fullfører en bestilling, samtykker vedkommende i at Utleier belaster betalingskortet med avtalt leiepris fra og med den datoen objektet leies ut fra.

 

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Utleier har sendt sin bestilling til Leietaker.

 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Utleieren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Leietakers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4. Pris

Den oppgitte prisen for varen(e) og tjenesten(e) er den totale prisen Leietaker skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Utleier før kjøpet ikke har informert om, skal Leietaker ikke bære.

 

5. Betaling

Objektene kan kun leies ved hjelp av innlogging på VIPPS. Betaling foregår på månedlig basis, automatisk eller gjennom fakturautsendelse, inntil Leietaker sier opp avtalen.

 

Utelatt betaling vil føre til at Utleier må iverksette innkrevingstiltak overfor Leietaker. Leietaker samtykker i å betale for Utleiers kostnader i forbindelse med slike tiltak.

 

Dersom varen(e) ikke blir levert tilbake som avtalt eller er mistet av Leietaker, vil Leietakers betalingskort bli belastet for Utleiers livsløpsverdi av varen(e). Dette er begrenset oppad til kr. 10.000. Om det ikke er mulig å belaste livsløpsverdi via betalingskortet, vil Leietaker motta en faktura pr. post + fakturagebyr. Fakturagebyret er p.t. kr. 75. 
 

6. Endring i bestilling

Leietaker kan kansellere sin bestilling etter angrerettloven, 14 dager fra Leietaker har mottatt varen. Ønsker Leietaker å benytte seg av kansellering og få beløpet refundert, må varen returneres ubrukt.

 

7. Levering

Utleier leverer ut varen til avtalt tid på klubbhuset til idrettslaget. Leietageker får beskjed om tid og sted for henting ved bestilling av varen og har selv ansvar for å møte opp og hente varen til avtalt tid. Dersom varen ikke blir hentet etter avtale, vil Utleier kontakte Leietaker og avtale hjemlevering til Leietaker, for Leietakers regning.

Levering har skjedd når Leietaker, eller hens representant, har overtatt varen. Ved at varen sendes til Leietaker eller overleveres fysisk ved oppmøte.

 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Utleier levere varen til Leietaker uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra Leietaker. Varen skal leveres hos Leietakeren med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på Leietaker når hen, eller hens representant, har fått varene levert i tråd med punktet: Levering

 

Leietaker plikter å behandle levert utstyret godt i abonnementsperioden og kan holdes ansvarlig for inntil kr. 10.000 i erstatning ved bevisst hærverk og bevisst ødeleggelse av varen(e).

9. Retur av vare(r)

Når Leietaker enten ønsker å bytte varen(e) eller returnere dem, gjør Leietaker dette via sin profil på nettsiden til Utleier. Ved bytting sendes ny(e) vare(r) ut til Leietaker og retur av varen(e) Leietaker allerede har, blir booket samtidig.

 

Ved retur av varen(e), blir Leietaker kontaktet av Utleier med beskjed om når de kan levere tilbake varen(e) på idrettslagets klubbhus, samt instruksjoner om hvordan Leietaker skal merke pakken. 

 

10. Retting eller omlevering

Leietakeren kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Utleier kan likevel motsette seg leietakerens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Utleier urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Utleier har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

11. Prisavslag

Leietaker kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for leietakeren.
 

12. Angrerett

Leietaker kan angre på inngåelse av avtalen i henhold til angrerettloven.

 

Leietakeren må gi Utleier melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Leietaker har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig.

 

Angrefristen begynner å løpe:

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter at varen(e) er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Utleier uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

 

Leietaker dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller Leietaker har unnlatt å opplyse om at Utleier skal dekke returkostnadene. Utleier kan ikke fastsette gebyr for Leietakers bruk av angreretten.

 

Leietaker kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan Leietaker bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

 

Utleier er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Leietaker uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Utleier fikk melding om Leietakers beslutning om å benytte angreretten. Utleier har rett til å holde tilbake betalingen til hen har mottatt varene fra Leietaker, eller til Leietaker har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake

13. Forsinkelse og manglende levering - leietakers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Utleier ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Leietaker eller forhold på Leietakers side, kan Leietakeren, i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Utleier.

 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

14. Utleiers rettigheter ved leietakerens mislighold

Dersom leietaker ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes utleieren eller forhold på utleierens side, kan utleieren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra leietakeren. Utleieren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

15. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom leietaker ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan utleier kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til leietaker, som kan bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

16. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom leietaker unnlater å hente ubetalte varer, kan utleier belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke utleierens faktiske  utlegg for å levere varen til leietakeren. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

17. Force Majeure

Utleier kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor Utleiers kontroll, og som Utleier ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden, unngått eller overvunnet følgene av.

 

Beror forsinkelsen eller mangelen på en tredjepart som Utleier har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle leveransen, er Utleier fritatt for ansvar og leveringsplikt.

 

18. Endring av vilkår

Utleier forbeholder seg retten til å endre bruksvilkårene når som helst. Ved å benytte tjenesten Utleier tilbyr, er det å forvente at Leietaker har satt seg inn i vilkårene, og at man er innforstått med at alle betingelsene som gjelder ved leie av varen(e).

Det er til enhver tid betingelsene beskrevet i vilkårene på Utleiers nettside som er gjeldende for alle leieavtaler.

19. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er utleier. For flere detaljer om behandling av personopplysninger og dine rettigheter: Les vår personvernerklæring her. 

20. Lovvalg og verneting

Leiekontrakten skal i alle henseender reguleres av Norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende kontrakten skal løses etter Norske rettergangsregler.


Tvist mellom Partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Kommer ikke Partene frem til en løsning, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling.

 

Spørsmål vedrørende Vilkår, ta kontakt med hei@goodsports.no 

bottom of page